โครงการ i-VOLUNTEER

สายงานกิจการนักศึกษา จัดโครงการ i-VOLUNTEER ทำดี เพื่อพ่อหลวง  ในวันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ สถาบันการเงินชุมชนเคหะท่าทราย  วัตถุประสงค์การทำกิจกรรม เพื่อให้อาสาสมัครมีโอกาสเข้าถึงประโยชน์สูงสุดของเทคโนโลยี พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ให้ทันสมัยมากขึ้น เรียนรู้การทำงานเป็นทีม ฝึกฝนวิชาให้อาสาสมัครใช้ความรู้ในห้องเรียนนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม
 
   
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200