โครงการพาน้องปลูกป่า รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ เครือข่ายภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมสถาบันอุดมศึกษา ในโครงการพาน้องปลูกป่า รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 21 กรกฏาคม 2560 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก 

    

    

    

    

    

    

    

    

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200