ฝ่ายกิจการนักศึกษา สสอท. จัดโครงการ "ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ ไร้คอร์รัปชั่น"

          ฝ่ายกิจการนักศึกษา สสอท. จัดโครงการ "ผู้นำนักศึกษารุ่นใหม่ ไร้คอร์รัปชั่น" มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งผู้นำนักศึกษาจำนวน 2 คน คือ นายกสโมสรนักศึกษา และกรรมการ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อให้ผู้นำนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเอกชน ได้เพิ่มองค์ความรู้และเห็นความสำคัญของตนเอง ในบทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยให้ไร้คอร์รัปชั่น และนำไปสู่เครือข่ายผู้นำนักศึกษาต่างสถาบัน เพื่อสร้างความร่วมมือสำหรับการดำเนินการร่วมกันในอนาคต โดย ผศ.ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา และอาจารย์อธิพัชร์  ดาดี ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้อง 23701 อาคาร 23 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200