มหาวิทยาลัยพายัพ ศึกษาดูงานสายงานกิจการนักศึกษา

          อาจารย์ทศพล  บุญศิริ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา  อาจารย์นารีรัตน์  บุญลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษา  คุณพัชราภรณ์  พัฒนจักร เจ้าหน้าที่พัฒนานักศึกษา  คุณอดิสร  เมืองเกียง เจ้าหน้าที่ส่งเสริมงานกีฬา  และคุณวรวรรณ  ขัติชีนะ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  จากมหาวิทยาลัยพายัพ ศึกษาดูงานสายงานกิจการนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 3-1 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

         ซึ่งนำเสนอแนวทางการพัฒนานักศึกษาจากการพัฒนาประเทศไทย 4.0  และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา งานด้านการให้คำปรึกษาและจัดหางาน งานด้านศิษย์เก่า และงานด้านสันติวัฒนธรรมและธรรมาภิบาลนักศึกษา  ให้แก่คณาจารย์ที่มาศึกษาดูงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200