ประกาศผลรางวัลนพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

           สายงานกิจการนักศึกษา ได้จัดการประกวดนักศึกษานพรัตน์ทองคำ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 และได้ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์เพื่อรับรางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ ไปแล้วนั้น

           คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกนักศึกษารางวัลนพรัตน์เชิดชูเกียรติ  เพื่อได้รับรางวัลต่าง ๆ ปรากฏผล  ดังนี้

           รางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำฝ่ายชาย

                      ได้แก่   นายพิชญะ  มาลากุล   เลขทะเบียน  570105010007

                                   คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

           รางวัลนักศึกษานพรัตน์ทองคำฝ่ายหญิง

                      ได้แก่   นางสาวแพรพรรณ  คำนวน   เลขทะเบียน  570102010042

                                   วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี   หลักสูตรการบัญชี

           รางวัลการใช้ภาษาไทยดี

                      ได้แก่   นายนิวัฒน์  สายพิน   เลขทะเบียน 570106020008

                                   คณะนิเทศศาสตร์   สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

           รางวัลผู้เสนอผลงานสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม

                      ได้แก่   นายตะวัน  จำปีเจริญสุข  เลขทะเบียน 570107010034

                                   วิทยาลัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

           รางวัลผู้เสนอผลงานสร้างสรรค์ชมเชย  ได้แก่

                      1. นายรัชพล  ศรีวิราช   เลขทะเบียน 570101120256

                           วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

                      2. นางสาวแพรพรรณ  คำนวน   เลขทะเบียน 570102010042

                           วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี   หลักสูตรการบัญชี

                      3. นายกิตติ  โพทะวัตร   เลขทะเบียน 570102010104

                           วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี   หลักสูตรการบัญชี

                      4. นายพิชญะ  มาลากุล   เลขทะเบียน 570105010007

                          คณะศิลปศาสตร์  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

                      5. นางสาวพรพฤกษา  นาควรรณ   เลขทะเบียน 570113020016

                           วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ  สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม

                      6. นายพัทธพล  หย่ำวิลัย   เลขทะเบียน 570107030017

                           วิทยาลัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

                      7. นางสาวชัญชนา  ผาบจันดา   เลขทะเบียน 570107030018

                           วิทยาลัยนวัตกรรมเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

                      8. นางสาวสุวรรณี  สุ่มทอง   เลขทะเบียน 570109030074

                          คณะศิลปกรรมศาสตร์  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก

                      9. นางสาวกุณวิชญา  ธนาภพธัญธนา   เลขทะเบียน 570106040136

                          คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์

                      10. นายนิวัฒน์  สายพิน   เลขทะเบียน 570106020008

                            คณะนิเทศศาสตร์  สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์

                      11. นายมงคลชัย  ต๊ะใจ   เลขทะเบียน 570112030047

                            คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน

                      12. นางสาวอัมพิกา  เบ้าพรม   เลขทะเบียน 570112010047

                            คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

           รางวัลขวัญใจชาวค่าย

                      ได้แก่   นางสาวปิยะพร  น้อยเจริญ   เลขทะเบียน 570112030043

                                   คณะรัฐประศาสนศาสตร์  สาขาวิชาการบริหารภาครัฐและภาคเอกชน

           รางวัลบุคลิกภาพดี  ได้แก่

                      1. นางสาวนางสาวจริยา  ตรีสันติสุขกุล   เลขทะเบียน 570102010113

                           วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี   หลักสูตรการบัญชี

                      2. นายรัชพล  ศรีวิราช   เลขทะเบียน 570101120256

                           วิทยาลัยบริหารธุรกิจเชิงนวัตกรรมและการบัญชี  หลักสูตรบริหารธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200