การตัดสินการประกวดภาพยนตร์โฆษณา "สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600"

          สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา "สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600" และตัดสินผลงานที่เข้าร่วมประกวด เมือวันที่ 27 เมษายน 2560 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด  ผลการตัดสิน ดังนี้

          รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  เรื่อง ขอเลิก้อง  จากทีม Mini Project

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้แก่  เรื่อง I Have a light  จากทีมอิทธินันท์

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่  เรื่อง สสส.1600  จากทีม The Platform Filmmaker

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200