การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2560

                สายงานกิจการนักศึกษา จัดการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานวิทยาลัย/คณะ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยผลการเลือกตั้งปรากฎ  ดังนี้

1.    สโมสรนักศึกษา  ได้แก่  ทีม  POWER  เบอร์  1   ได้รับคะแนนเสียง 1,291 คะแนน  จากผู้มาใช้สิทธิ์ 2,183 คน

2.    ประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ

       -   วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  หลักสูตรบริหารธุรกิจ        

            ได้แก่   นางสาวปนัดดา  เอี่ยมสะอาด   นักศึกษาชั้นปีที่ 2   ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 381 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 445 คน

       -   วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี  หลักสูตรการบัญชี

            ได้แก่   นางสาวปริยชาติ  สระแพ   นักศึกษาชั้นปีที่ 1   ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 191 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 271 คน

       -   วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์

            ได้แก่   นายนิธิกร  เมืองแก่น   นักศึกษาชั้นปีที่ 3   ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 84 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 104 คน

       -   วิทยาลัยการแพทย์บูรณาการ        

            ได้แก่   นางสาวสาวินี  แซ่ตัง   นักศึกษาชั้นปีที่ 3   ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 55 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 60 คน

       -   วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน                                       

            ได้แก่   นายปภัสกรณ์  ธิมาชัย   นักศึกษาชั้นปีที่ 2   ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 82 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 134 คน

       -   วิทยาลัยนานาชาติจีน - อาเซียน

            ได้แก่   Mr.Shiqi  Zhao   นักศึกษาชั้นปีที่ 2   ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 41 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 43 คน

       -   วิทยาลัยครีเอทีฟ ดีไซน์ & เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี

            ได้แก่    นายนุกูล  ประสิทธิ์   นักศึกษาชั้นปีที่ 2   ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 3 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 3 คน

       -   คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์         

            ได้แก่   นายธรรมรัตน์  เกตุอินทร์   นักศึกษาชั้นปีที่ 2   ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 97 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 141 คน

       -   คณะนิเทศศาสตร์                       

            ได้แก่   นายอัฑฒ์นนท์  โชติเจริญพรหม   นักศึกษาชั้นปีที่ 2   ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 185 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 237 คน

       -   คณะศิลปศาสตร์                        

            ได้แก่   นายสุพรชัย  เชาว์เฉียบ   นักศึกษาชั้นปีที่ 2   ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 168 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 256 คน

       -   คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

            ได้แก่   นายกฤษณะ  จันทวดี   นักศึกษาชั้นปีที่ 2   ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 112 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 133 คน

       -   คณะศิลปกรรมศาสตร์                

            ได้แก่   นางสาวอภิวดี  ศักดิ์เชิดชูตระกูล   นักศึกษาชั้นปีที่ 2   ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 76 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 84 คน

       -   คณะรัฐประศาสนศาสตร์

            ได้แก่   นางสาวกัญญาพร  สิงสันต์   นักศึกษาชั้นปีที่ 2   ได้รับคะแนนเสียงรับรอง 161 คะแนน จากผู้มาใช้สิทธิ์ 272 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200