เลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ปีการศึกษา 2560

         ขอเชิญชวนนักศึกษา มาเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา และประธานนักศึกษาประจำวิทยาลัย/คณะ ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 เมษายน 2560  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 20.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

**ทั้งนี้หากนักศึกษาลืมบัตรนักศึกษา จะไม่สามารถลงคะแนนเลือกตั้งได้**

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200