การลงนาม MOU ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม

          ผศ.ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ 13 สถาบันการศึกษา ได้แก่ ม.กรุงเทพ  ม.เกริก  ม.เกษมบัณฑิต  ม.นอร์ทกรุงเทพ  ม.รังสิต  ม.รัตนบัณฑิต  ม.ศรีปทุม  ม.สยาม  ม.หอการค้าไทย  ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  ม.เวสเทิร์น และสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและบูรณาการ รวมทั้งเสริมสร้างกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกระบวนการของศาสตร์และศิลป์ที่เป็นจารีตประเพณีวัฒนธรรมและศิลปแขนงต่างๆ ให้เกิดความเข้มแข็งทางสังคมและสามารถรักษาเอกลักษณ์ของประเทศไทยท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมในมิติต่างๆ  ที่มีความเหมือนและแตกต่างไปจากเดิม เพื่อนำไปสู่ความภาคภูมิใจ ความตระหนักและหวงแหนในเอกลักษณ์ประจำชาติ อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งภายในและต่างประเทศในระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200