การประชุมและนำเสนอผลงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่

เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ร่วมกับ สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติิเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จัดให้มีการประชุมวิชาการและนำเสนอบทเรียนการพัฒนามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย สู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ จำนวน 90 มหาวิทยาลัย

         โดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เป็นสมาชิกมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่และผ่านการสัมมนาร่วมกัน รวมทั้งมีการดำเนินการสู่การเป็นมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่แล้ว จึงส่งอาจารย์อติชาต  ตันเจริญ ไปร่วมประชุมและนำเสนอผลงานมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ภายใต้หัวข้อ "มหกรรมฟ้าใส มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่" เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200