ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัตงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯได้รับความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งได้เชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรและผู้ดำเนินการอภิปราย เรื่อง การดำเนินงานของเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาแบบบูรณาการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จ.ประทุมธานี

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200