ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา รับโล่เกียรติคุณ “ผู้บริหารองค์กรต้นแบบปลอดบุหรี่”

          สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัด "มหกรรมวิชาการฟ้าใสและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560" และมอบโล่เกียรติคุณ แก่ ผศ.ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา รางวัลผู้บริหารองค์กรต้นแบบปลอดบุหรี่  โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ ทั่วไป เทิดไท้ องค์ราชัน ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการรณรงค์ต้านการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างต่อเนื่องและมีผลงานการรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบอย่างเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งสามารถลด ละ เลิกบุหรี่ได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200