พิธีเปิดโครงการประกวดภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ "สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600"

          สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดพิธีเปิดโครงการประกวดภาพยนตร์ประชาสัมพันธ์ "สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600" ในวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด

          โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  ยูนิพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ หรือ สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600 กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ และกคุณณัฐสิทธิ์  ทรงเต๊ะ ผู้ชำนาญงานด้านการผลิตภาพยนตร์สั้นและคลิปไวรัล มาบรรยายเรื่อง "แนวทางการผลิตหนังโฆษณา" และได้รับเกียรติจาก อาจารย์กอบกิจ  ประดิษฐผลพานิช คณบดีคณะนิเทศศาสตร์  คุณเอกรัตน์  จันทร์รัฐิติกาล  และคุณยรรยง  ทองประยูร  ร่วมในพิธีเปิด โดยคุณอนุพันธ์  ธราดลรัตนากร เป็นพิธีกรดำเนินรายการ

          เอกสารประกอบการบรรยาย  1. แนะนำบริการ สายด่วนเลิกบุหรี่ 1600

          เอกสารประกอบการบรรยาย  2. ข้อมูลการเลิกบุหรี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200