โครงการ "ค่ายศึกษาและสืบสานโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9"

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งนางสาวแพรพรรณ คำนวน นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี เป็นผู้นำเสนอโครงการ "ค่ายศึกษาและสืบสานโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9" เรื่อง พลิกฟื้นผืนป่าพัฒนาผืนน้ำ ก่ออาชีพอย่างยั่งยืน ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล "มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง 2559" โดยเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน สถาบันแม่ข่ายคือ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200