โครงการดนตรีสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน

          สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดโครงการดนตรีสานสัมพันธ์สองแผ่นดิน เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์หลี่หยาง พระอาจารย์ผู้ถวายการสอนวิชากู่เจิงแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี และ อาจารย์หลี่ฮุ่ย อาจารย์และนักดนตรีผู้ชำนาญในซอจีนเอ้อร์หู ในการบรรเลงเพลงจีนดั้งเดิม และเพลงไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200