การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Backpack to ASEAN รุ่นที่ 5

สายงานกิจการนักศึกษา จัดแสดงนิทรรศการผลการเรียนรู้, การเสวนา, ร่วมฟังการบอกเล่าประสบการณ์ตรงของนักศึกษา Backpack to ASEAN รุ่นที่ 5 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด ชั้น 2 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200