สายงานกิจการนักศึกษา มอบเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษามอบเงินช่วยเหลือ นายสุทธิภัทร คุ้มชู นักศึกษาคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภาคใต้ตามประกาศที่สายงานกิจการนักศึกษาได้ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200