ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สวัสดีปีใหม่ 2560

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเข้ามาสวัสดีปีใหม่ สายงานกิจการนักศึกษา และ ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา โดยคุณสุภาณีและคุณชัญญาณ์ภัช เป็นผู้แทนรับมอบ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 ณ สำนักกิจการนักศึกษา

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200