สำนักบริหารเครือข่าย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) สวัสดีปีใหม่ 2560

คุณมนตรี  สว่างวรรณากร ผู้จัดการฝ่ายบริหารเครือข่ายทางการศึกษา สำนักบริหารเครือข่าย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เข้ามาสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ณ สำนักกิจการนักศึกษา

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200