ผู้จัดการแผนกกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และทีมงาน บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด สวัสดีปีใหม่ 2560

คุณอรรถสิทธิ์ พรหมสุข  ผู้จัดการแผนกกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และทีมงาน บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด (กิจกรรมสิงห์อาสา)  เข้ามาสวัสดีปีใหม่ ผศ.ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา  ดร.พงษ์ภิญโญ  แม้นโกศล คณบดีคณะศิลปศาสตร์  และนายอาคม   ขุนทอง ที่ปรึกษาชมรมค่ายอาสาพัฒนาชนบท เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ณ สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200