ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและทีมงาน นำเงินจากการประมูลของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดและทีมงาน นำเงินจากการประมูลของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ภาคใต้ จำนวน 19,000 บาท

โดยรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษาเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักกิจการนักศึกษา เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200