การศึกษาดูงานตัวแทนนักศึกษาโครงการ BACK PACK TO ASEAN ณ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

         ตัวแทนนักศึกษาโครงการ BACK PACK TO ASEAN  และผู้บริหารสายงานกิจการนักศึกษา ได้รับเชิญจากบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เข้าเยี่ยมชมศูนย์  C - ASEAN 

ซึ่งเป็นศูนย์ที่เปิดพื้นที่สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาตนเองและพร้อมแลกเปลี่ยนแนวความคิดด้านธุรกิจในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยการต้อนรับของ ดร.การดี เลียวไพโรจน์  Managing Director

และ คุณสุรพล  อุทินทุ ผู้อำนวยการสำนักประสานงานภายนอก  กล่าวถึงวัตถุประสงค์ EIA Projects และการดำเนินธุรกิจของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมทั้งนำเยี่ยมชม

บริเวณพื้นที่ภายในของ C - ASEAN มีผู้ร่วมเยี่ยมชม จำนวน 35 คน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200