สี่ศลิป์ถิ่นมังกร : หลักสูตรวิทยายุทธจีน ครั้งที่ 1

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดโครงการสี่ศิลป์ถิ่นมังกร เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมจีนในแง่มุมต่างๆ โดยเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา อบรมหลักสูตรการตัดกระดาษ ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากอาจารย์คณะนิเทศศาสตร์เข้าร่วมอบรม คือ ดร.มาโนช ชุ่มเมืองปัก, อาจารย์ญาสินี เคารพธรรม และ อาจารย์ระวีวรรณ ทรัพย์อินทร์

สอนโดยอาจารย์หวังตาน (王丹) ครูอาสาสมัครจากสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200