DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง" วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559

สายงานกิจการนักศึกษา นำบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมทำกิจกรรม DPU จิตอาสาทำดีเพื่อ "พ่อหลวง"
 
     - แจกน้ำดื่ม
 
     - แจกพัด
 
     - เก็บขยะบริเวณสนามหลวง
 
     - แยกขยะ จุดรวมขยะ สำนักงานเขตพระนคร
 
     - แจกพิมเสนน้ำ
  
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ สนามหลวง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

     - แยกขยะ จุดรวมขยะ สำนักงานเขตพระนคร

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200