สี่ศิลป์ถิ่นมังกร : หลักสูตรพู่กันจีนหรือซูฝ่า (书法) ครั้งที่ 1

สายงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล จัดโครงการสี่ศิลป์ถิ่นมังกร เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมจีนในแง่มุมต่างๆ โดยเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา อบรมหลักสูตรการเขียนพู่กันจีน ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาทิ ผศ.ดร. วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา, ผศ.ดร. พนารัตน์ ลิ้ม หัวหน้าภาควิชาสื่อสารการตลาด คณะนิเทศศาสตร์, อ.วัชราพร อยู่ดี และ อ.ทิพย์ลักษณ์ โกมลวณิช จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าร่วมศึกษาวิชาพู่กันจีนในครั้งนี้พร้อมกับนักศึกษาไทยจีน 

สอนโดยอาจารย์หลี่เมิ่ง(李梦)จากสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล และ อาจารย์กัลยาภรณ์ เลิศชัยทวี(陈玉音-เฉินอวี้อิน)จากวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200