เปิดจองร้านค้าในงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย

ขอเชิญนักศึกษา และ บุคลากร มธบ. จองร้านค้าในงานลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย

ตั้งแต่วันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.30 - 16.00 น.

สามารถจองได้ที่ อาจารย์ทัศนีย์ พุฒสา สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคาร 10

โทร. 02-954-7300 ต่อ 224

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200