ประชุมชี้แจงคณะกรรมการผู้ประเมินหอพักก่อนออกตรวจหอพักเครือข่าย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการผู้ประเมินหอพักก่อนออกตรวจหอพักเครือข่าย มธบ. ในโครงการเครือข่ายหอพักประสานพลังใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200