ประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินหอพัก โครงการ เครือข่ายหอพักประสานพลังใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด ประจำปี 2559

          มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผู้ประเมินหอพัก โครงการ เครือข่ายหอพักประสานพลังใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการหอพักที่ปลอดยาเสพติด อันเป็นการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการหอพักปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงเฝ้าระวังป้องกันภัยยาเสพติดให้แก่เยาวชนและเป็นข้อมูลให้ผู้ปกครองพิจารณาเลือกหอพักที่มีระบบป้องกันที่ดีเป็นไปตามกฎหมาย

          โดยกำหนดตรวจเยี่ยมหอพัก ระหว่างวันที่ 17 -21 ตุลาคม 2559 และจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 27 ตุลาคม 2559

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200