ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

คณะนิติศาสตรืปรีดี พนมยงค์ จัดโครงการอบรมเสริมศักยภาพความเป็นผู้นำนักศึกษาและสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559  โดยเชิญ ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรในหัวข้อ "การเป็นผู้นำนักศึกษาและการทำกิจการนักศึกษาในศตวรรษที่ 21"

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 ณ ห้องโสตทัศน์ อาคารศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200