ขอเชิญนักศึกษา มธบ. ร่วมแสดงความกตัญญูต่อคณาจารย์

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น.

ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 7)

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200