การประชุมติดตามผลแบบมีส่วนร่วมในการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา

กรมควบคุมโรคจัดการประชุมติดตามผลแบบมีส่วนร่วมในการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา

โดยเชิญผู้รับผิดชอบและนักศึกษาเข้าร่วมประชุม  จำนวน 23 คน

ซึ่งอยู่ในโครงการประเมินผลมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา โดยสำรวจจำนวนและตำแหน่งร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา ประเมินผลมาตรการทางกฎหมายพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสถานศึกษาและชุมชนรอบสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทบทวนรายละเอียดเหตุผล ปัจจัยและบริบทต่างๆ รวมทั้งรับทราบมาตรการทางสังคมที่ส่งผลต่อความสำเร็จและความล้มเหลวในการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยใช้การประชุมติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมในการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษาเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 2 อาคาร 10

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200