การเข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริตและเสวนาวิชาการ

       มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ส่งอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการต่อต้านการทุจริตและเสวนาวิชาการ เพื่อร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมในการปลูกฝังค่านิยมและจริยธรรมให้กับเยาวชนของชาติ ให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รวมถึงการเสริมสร้างทัศคติที่ดี ในการร่วมป้องกันและต่อต้านการทุจริต

ในวันที่ 2 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 5 (S106) อาคาร บร.5 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200