มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบ

เพื่อภาพลักษณ์ที่ดี  "New Business DNA"

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200