คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าร่วมโครงการทักษะชีวิต รวมพลังนิสิต นักศึกษา

เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

จัดโครงการ "ค่ายทักษะชีวิต รวมพลังนิสิต นักศึกษา" และ "กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิตคนติดยา"

ระหว่างวันที่ 28 - 30 สิงหาคม 2559 ณ Cavalli Casa Resort ต.บ้านเกาะ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างทักษะชีวิตในรูปแบบของการบูรณาการ จากการเรียนรู้ในชีวิตจริง และสามารถเชื่อมโยงความรู้และประสบการณ์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเอง       คนรอบข้างอันจะเป็นการป้องกันมิให้เกิดผู้เสพรายใหม่

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ส่งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าร่วม 5 คน และอาจารย์ผู้ดูแล 2 คน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200