ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา สสอท.

คณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายกิจการนักศึกษา สสอท. ได้กำหนดให้มีการจัดประชุม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมวิทยบริการ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยธนบุรี โดยมี ผศ.สุชีพ  งามเจริญ เป็นประธาน

เพื่อพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของอนุกรรมการและติดตามการดำเนินงานของฝ่ายกิจการนักศึกษา สสอท.

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200