นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เข้าพบ ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา

ดร.อสมา  มาตยาบุญ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน นำนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาจิตวิทยา จำนวน 3 คน ที่มาศึกษาดุงานด้านงานแนะแนว ณ ศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน ระหว่างวันที่ 1 - 17 สิงหาคม 2559 เข้าพบ ผศ.ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ในโอกาสที่จะเสร็จสิ้นการศึกษาดูงาน

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200