ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบสุดท้าย)

ประกาศ การขอผ่อนผันเกณฑ์ทหาร (รอบสุดท้าย)

นักศึกษาที่เกิดในปี พ.ศ.2537  และมีความประสงค์จะขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารฯ ให้เตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  1. สำเนาทะเบียนบ้าน  ( 2 ฉบับ )
  2. สำเนา สด.9  ( 2 ฉบับ )
  3. สำเนา สด.35  ( 2 ฉบับ )
  4. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา  (ขอที่ฝ่ายทะเบียนฯ)

ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ที่  ศูนย์บริการสวัสดิการนักศึกษา  สำนักกิจการนักศึกษา ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ (อาคาร 10)  โทร. 0-2954-7300 ต่อ 488 , 854

หมดเขตวันที่ 30 มกราคม 2558 นี้เท่านั้น

 

*** หากพ้นกำหนดนี้แล้ว นักศึกษาจะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหารตามกฎหมาย โดยไม่มีข้อยกเว้น

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200