ผศ.ดร.วันวร จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากร

ผศ.ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนในระดับอุดมศึกษาสำหรับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ เพื่อพัฒนาอาจารย์และบุคลากรมืออาชีพสู่ประชาคมอาเชียน

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2559  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200