ขอแสดงความยินดีกับ นายอานนท์ บัวภา นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา (ขนาดใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2558

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ 
ในมอบรางวัลแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200