ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "รณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้กล่องโฟม"

ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม สายงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม "รณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้กล่องโฟม"

เพื่อร่วมรณรงค์ให้บุคลากรในสายงานได้ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้โฟมบรรจุอาหาร และสามารถเลือกใช้บรรจุภัณฑ์อย่างถูกวิธี

โดยจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้ถ่ายภาพของตนเองคู่กับบรรจุภัณฑ์แทนการใช้กล่องโฟม เพื่อรับของรางวัล โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

     1. อาจารย์สุรินทร์  รอดเมือง

     2. คุณพิสันต์  สุทธิพิทักษ์

     3. คุณสุภาณี  ประชุมชน

     4. คุณดวงเดือน  จันทสาร

     5. คุณสิริพร  ไม่หลงชั่ว

     6. อาจารย์ประนอม  ศรีโกศักดิ์

     7. คุณชัญญาณ์ภัช  วรภัทร์

     8. คุณปิ่นมุข  ชัยวงศ์เวช

     9. นางสาวสุกฤตา  สิงห์บุตร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นผู้มอบรางวัล
 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  ณ สำนักกิจการนักศึกษา
 

 

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200