ผู้เข้าร่วมกิจกรรม "กินหมด ลดโลกร้อน"

สายงานกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรม "กินหมด ลดโลกร้อน"

เพื่อร่วมรณรงค์ให้บุคลากรในสายงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคและเป็นต้นแบบที่ดี

โดยจัดกิจกรรมให้บุคลากรได้เข้าร่วม ดังนี้

     -  ถ่ายภาพของตนเองเมื่อรับประทานอาหารหมดจาน/ดื่มน้ำหมดแก้ว

     -  เขียนบรรยายภาพสั้นๆ พร้อมติดแฮ้ชแท็ก #DPUEatUp ก่อนโพสต์ลง Facebook ของสำนักกิจการนักศึกษา

     -  ภาพที่ได้รับการกด Like & Share สูงสุด 3 อันดับ จะได้รับรางวัล

ผลการแข่งขัน ดังนี้

     รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่  คุณรัชนี  พงษ์ธานี  หัวหน้าศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม

     รางวัลรองชนะเลิศ  ได้แก่  1. คุณเอกสิทธิ์  รักษาเพชร  หัวหน้าศูนย์บริการสวัสดิการนักศึกษา

                                     2. คุณสิริพร  ไม่หลงชั่ว  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ

     รางวัลชมเชย  ได้แก่  1. คุณชัญญาณ์ภัช  วรภัทร์  เลขานุการรองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา

                                2. อาจารย์ประนอม  ศรีโกศักดิ์  หัวหน้าแผนกแนะแนวและจัดหางาน

                                3. อาจารย์สุรินทร์  รอดเมือง  หัวหน้าศูนย์กีฬา

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวร  จะนู รองอธิการบดีสายงานกิจการนักศึกษา เป็นผู้มอบรางวัล

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559  ณ สำนักกิจการนักศึกษา

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200