ประกาศ!! การกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาที่ห้ามขายสุรา

Download >> ประกาศการกำหนดเขตพื้นที่ (Zoning) บริเวณใกล้เคียงสถานศึกษาที่ห้ามขายสุรา

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200