การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการนักศึกษา สสอท. รุ่นที่ 3

สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จัดอบรมหลักสูตรนักบริหารกิจการนักศึกษา (สสอท. รุ่นที่ 3)

เมื่อวันที่ 4 - 11 กรกฎาคม 2559 

โดยมีการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรฯ เมือวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมภพ โหตระกิตย์ (5-2) อาคารสำนักอธิการบดี

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200