เริ่มแล้ว!! การรายงานตัวบัณฑิต เพื่อเข้ารับพิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กำหนดจัดงานพิธีประสาทปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

ระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 

จึงขอให้ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และบัณฑิต ยืนยันการรายงานตัวบัณฑิต ผ่านระบบเว็บไซต์  https://reg.dpu.ac.th/register/  

ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2559  

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2954-7300 ต่อ 200, 677, 103, 265

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200