Best Practice ประจำปีการศึกษา 2558

สายงานกิจการนักศึกษานำเสนอโครงการ ในการประกวดรางวัลการปฏิบัติที่ดีด้านการบริหารจัดการ Best Practice ประจำปีการศึกษา 2558

โดยศูนย์สันติวิธีและธรรมาภิบาลนักศึกษา  เสนอโครงการ เรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยสันติวิธี

และศูนย์พัฒนาทักษะชีวิตและการทำงาน เสนอโครงการ เรื่อง โครงการแข่งขันแผนธุรกิจยุค Gen Y, Z ในศตวรรษที่ 21

 

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200