Green-Y Student Challenge

เชิญชวนนักศึกษา DPU ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 2 นาที

ในหัวข้อ "หากนิสิต นักศึกษาได้รับทุนสนับสนุนจำนวน 100,000 บาทจะนำไปใช้เพื่อรับมือหรือแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับชุมชนอย่างไร?"

หมดเขตรับคลิปวิดีโอ วันที่ 1 มิถุนายน 2559

และเข้าร่วมกิจกรรม green-Y ในวันที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 12.00 - 16.00 น. ณ โรงแรมคอนราด ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200