DPU เปิดรับสมัครนักศึกษาทุน ประเภทดนตรีสากล ประจำปีการศึกษา 2559

     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาตรี และนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ประเภททุนดนตรีสากล ประจำปีการศึกษา 2559 

สนใจสมัครด้วยตนเองที่สำนักกิจการศึกษา อาคาร 10 ชั้น 3 

ตั้งแต่บัดนี้ - 18 พฤษภาคม 2559

สอบถามรายละเอียดโทร.0-2954-7300 ต่อ 692, 694 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครรับทุนฯ
     ประเภทที่ 1
          1. ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
          2. มีความสามารถทางดนตรี ได้แก่ กลองชุด , เปียโน-คีบอร์ด , กีตาร์ไฟฟ้า , กีตาร์เบส , ทรัมเปท , ทรอมโบน , แซกโซโฟน   
          3. มีผลการเรียนดี
          4.มีความประพฤติเรียบร้อย

     ประเภทที่ 2
          1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
          2. มีแต้มเฉลี่ยสะสมถึงภาคปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00
          3. มีความสามารถทางดนตรี ได้แก่ กลองชุด , เปียโน-คีย์บอร์ด , กีตาร์ไฟฟ้า , กีตาร์เบส , ทรัมเปท , ทรอมโบน , แซกโซโฟน  
          4. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ 

วิธีการคัดเลือก

     สอบภาคปฏิบัติ และ สอบสัมภาษณ์

เงื่อนไขการรับทุนฯ

     1. ได้แต้มเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาสุดท้ายไม่ต่ำกว่า 2.00
         (ในปีการศึกษาถัดไปหากผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ 2.00 หมดสิทธิ์ การรับทุนในปีถัดไป)
     2. เข้าร่วมการฝึกซ้อมตามตารางอย่างสม่ำเสมอ
     3. เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามที่ได้รับมอบหมาย
     4. มีความขยันหมั่นเพียรและกระตือรือร้นที่จะพัฒนาฝีมืออยู่เสมอ
     5. มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติระหว่างการรับทุนฯ
     6. ต้องประเมินผลความรู้ความสามารถด้านดนตรีทุกสิ้นปีการศึกษาโดยคณะกรรมการฯ

ตารางการสอบคัดเลือก

     -  เปิดรับสมัคร 18 เมษายน  – 18 พฤษภาคม 2559
     -  สอบภาคปฏิบัติ 19 พฤษภาคม 2559
     -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 23 พฤษภาคม 2559
     -  สอบสัมภาษณ์ 27 พฤษภาคม 2559
     -  ประกาศผล 31 พฤษภาคม 2559

หลักฐานการสมัคร
     1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
     2. สำเนาทะเบียนบ้าน 
     3. สำเนาบัตรประชาชน 
     4. สำเนาใบ ร.บ. หรือ ใบแสดงผลการเรียน
     5. สำเนาหลักฐานรับรองความสามารถ และ/หรือ หลักฐานการเข้าร่วมกิจกรรมดนตรีจากสถานศึกษา

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200