เชิญชวนนักศึกษา มธบ. เข้าร่วมการประกวดเรียงความ "นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม"

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดโครงการประกวดเรียงความในหัวข้อ

"นักศึกษาที่มีคุณความดีด้านคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม" (ระดับชาติ) ประจำปีการศึกษา 2559

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 16 พฤษภาคม 2559

โทรศัพท์ 02-7273438 หรือ 02-7273443

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://studentunion.nida.ac.th ในหัวข้อข่าวประกาศ หรือ http://www.facebook.com/NIDAstudent

 

 

 

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200