การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษาและประธานคณะ/วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2557

คุณสมบัติผู้สมัครและกำหนดการรับสมัครเลือกตั้ง ประจำปีการศึกษา 2557

 

1. สโมสรนักศึกษา

1.1 คุณสมบัติผู้สมัครสโมสรนักศึกษา

1) สโมสรนักศึกษา ประกอบด้วย 7 ตำแหน่ง จะต้องมาจากคณะต่างๆ  ไม่น้อยกว่า 3 คณะวิชา    ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งตำแหน่งต่างๆ ประกอบด้วย

(1) นายกสโมสรนักศึกษา

(2) อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 1

(3) อุปนายกสโมสรนักศึกษา คนที่ 2

(4) เลขานุการสโมสรนักศึกษา

(5) เหรัญญิกสโมสรนักศึกษา

(6) ประธานฝ่ายสวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา

(7) ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

2) มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย

3) มีผลการเรียนได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 

4) มีความประพฤติเรียบร้อย  และไม่เคยประพฤติผิดระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย

1.2 กำหนดการและสถานที่รับสมัคร

1) วันรับสมัครและวันตรวจสอบคุณสมบัติทีมผู้สมัคร วันที่ 24 กุมภาพันธ์   – 14 มีนาคม 2557  วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ ชั้น 3 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.dpu.ac.th/sao

2) วันประกาศรายชื่อทีมผู้สมัคร วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557

3) วันปฐมนิเทศและจับหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้ง วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุมสัจจา 1

4) วันรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม – 22 เมษายน 2557

5) วันปราศรัยหาเสียงบนเวที วันพุธที่ 2 เมษายน  และ วันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 เวลา 12.30 – 16.30 น.   ณ  บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

6) วันเลือกตั้ง วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 20.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

7) วันรับข้อร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 24 – 25 เมษายน 2557 ณ ศูนย์กิจกรรมและพัฒนานักศึกษา  อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ ชั้น 3

8) วันประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557

1.3  หลักฐานการสมัครการเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา

1) เอกสารใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 1 ชุด

2) รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวนคนละ 1 ใบ หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา

3) แนบใบแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556

 

2. ประธานนักศึกษาประจำคณะวิชา/วิทยาลัย

2.1  คุณสมบัติผู้สมัครประธานนักศึกษาประจำคณะวิชา/วิทยาลัย

1) มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของคณะวิชาที่ลงสมัครเลือกตั้ง

2) มีผลการเรียนได้แต้มเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

3) มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เคยประพฤติผิดระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย

2.2  กำหนดวันรับสมัคร

1) เปิดรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ   (สอบถามที่คณะวิชา/วิทยาลัย)

2) วันรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติทีมผู้สมัคร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ –14 มีนาคม 2557

3) วันประกาศรายชื่อทีมผู้สมัคร วันอังคารที่ 18 มีนาคม 2557

4) วันปฐมนิเทศและจับหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้ง วันพุธที่ 19 มีนาคม 2557  ณ ห้องประชุมสัจจา 1

5) วันรณรงค์หาเสียงบนเวที ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม - 22 เมษายน 2557

6) วันปราศรัยหาเสียงบนเวที วันพุธที่ 2 เมษายน และวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557

    เวลา 12.30 – 16.30 น.  ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ

7) วันเลือกตั้ง วันพุธที่ 23 เมษายน 2557 เวลา 09.00 – 20.00 น.  ณ บริเวณใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติ                               

8) วันรับข้อร้องเรียน ตั้งแต่วันที่ 24 - 25 เมษายน 2557   ณ  สำนักกิจการนักศึกษา  อาคารอเนกประสงค์และจอดรถ  ชั้น 3

9) วันประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม 2557

2.3  หลักฐานการสมัครสำหรับประธานนักศึกษาประจำคณะวิชา/วิทยาลัย

1) ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้ง 1 ชุด

2) รูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 ใบ  หน้าตรง  ไม่สวมหมวกไม่สวมแว่นตา

3) ใบแสดงผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2556

 

Download    ใบสมัครสโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

Download    ใบสมัครประธานนักศึกษาประจำคณะวิชา / วิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2557

Download    คุณสมบัติผู้สมัคร

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200