ภาพกิจกรรม

สัมมนา อาจารย์ที่ปรึกษา และ ผู้นำนักศึกษา 2558

วันที่ 24 -25 มิถุนายน 2558

การเลือกตั้งสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2558

วันที่ 29 เมษายน 2558

กิจกรรมค่ายนพรัตน รุ่นที่ 29

วันที่ 21 -23 มีนาคม 2558

วันสงกรานต์ ประจำปี 2558

วันที่ 8 เมษายน 2558

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล

"มหาวิทยาลัยโปร่งใส บัณฑิตไทยไม่โกง" วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557

งานลอยกระทง ประจำปี 2557

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557

โครงการเครือข่ายหอพักประสานพลังใจ ร่วมหยุดภัยยาเสพติด ประจำปี 2557

วันที่ 21 ตุลาคม 2557

ถ่ายทอดประสบการณ์สัมผัสภูมิปัญญาอาเซียน รุ่นที่ 2

วันที่ 25 กรกฎาคม 2557

โครงการรวมพลังนักศึกษาเครือข่าย ต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุนายน 2557

1 2 3 4 5 6

การติดต่อ

สายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์และลานจอดรถ
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02 954 7300 ต่อ 200